Hope I could do Wang Yuanji cosplay again someday
Wang Yuanji @ me
 Sima Zhao @ Mone
Photo by Sheung and U-ko